fbpx
Home Blog Huurders Handelshuur in België: 5 dingen die je zeker moet weten

Handelshuur in België: 5 dingen die je zeker moet weten

Wat zijn de belangrijkste aspecten van handelshuur in België? Duur van de huur, procedure voor hernieuwing, opzegging … Ontdek alles wat je zeker moet weten over handelshuur 👇😎

Handelshuur in België is de huur van onroerende goederen die bestemd zijn voor commercieel of economisch gebruik. Dat betekent dat de huurder het onroerend goed gebruikt voor een beroepsactiviteit. Net als de huur van een hoofdverblijfplaats wordt de handelshuur geregeld door de wet (van 30 april 1951). In deze wet staan een aantal dingen die je zeker moet weten voor je hals over kop een handelshuurcontract ondertekent. Ontdek de 5 zaken die je móét weten over handelshuurcontracten in België 🇧🇪

#1. Duur van een handelshuurcontract in België en hernieuwing

De duur van een handelshuurcontract in België is over het algemeen 9 jaar, behalve in bepaalde speciale gevallen, zoals pop-ups, waar ze korter kunnen duren (1 jaar of minder) ⌛

We spreken over handelshuur als het gehuurde pand rechtstreeks contact met klanten mogelijk maakt (kleinhandel, bijv.) en de commerciële activiteit in het pand plaatsvindt.

Elektriciens kunnen bijvoorbeeld geen handelshuurcontract afsluiten, want ze oefenen hun hoofdactiviteit buiten het gehuurde onroerend goed uit.

Wat met de hernieuwing van een handelshuurcontract?

De huurder heeft recht op drie hernieuwingen, elk voor een periode van 9 jaar. De huur kan dus maximaal 36 jaar duren.

Om de economische activiteit verder te zetten moet de huurder de hernieuwing aanvragen. Dat moet ten minste 15 maanden vóór het einde van de lopende huurovereenkomst gebeuren per aangetekende brief of via een deurwaarder.

In deze aanvraag moeten alle voorwaarden voor het nieuwe huurcontract staan. Als de verhuurder niet reageert, wordt de huurovereenkomst automatisch hernieuwd onder de voorwaarden die de huurder heeft voorgesteld.

De verhuurder heeft het recht om de hernieuwing te weigeren, maar moet dan een schadevergoeding aan de huurder betalen. Deze vergoeding noemen we de uitzettingsvergoeding 🚩

Na 9 jaar moeten huurder en verhuurder een hernieuwingsprocedure volgen. Als ze de procedure niet naleven, wordt de huurovereenkomst beschouwd als stilzwijgend verlengd. Het handelshuurcontract wordt dan een contract van onbepaalde duur.

Huurovereenkomst voor een huis met sleutels en balstijl

#2. Regels voor de herziening van de huurprijs

De indexering van de huurprijs is toegestaan voor handelshuurcontracten in België. Hiervoor moeten de indexeringsvoorwaarden in het huurcontract opgenomen zijn.

Als daarover niets in het huurcontract staat, kan de verhuurder geen indexering van de huur eisen 🚫

De huurprijsaanpassing gebeurt via een vrederechter.

De indexering van een handelshuurcontract werkt op dezelfde manier als de gewone indexering. Het kan plaatsvinden gedurende de laatste drie maanden van elke periode van drie jaar.

  • Hoe bereken je de indexering van handelshuur in Vlaanderen?

De indexering van een handelshuurcontract in Vlaanderen is gebaseerd op de gezondheidsindex.

De huurcontracten van vóór 1994 moeten op basis van de consumptieprijzen geïndexeerd worden.

  • Hoe bereken je de indexering van handelshuur in Brussel?

De indexering van een handelshuurcontract in Brussel gebeurt op basis van de consumptieprijzen.

Sinds 2022 moet de index van de consumptieprijzen zonder energetische producten gebruikt worden (of index 0 energie).

#3. Verplichtingen van huurder en verhuurder

Bij handelshuur hebben huurder en verhuurder elk specifieke rechten en verantwoordelijkheden om een goede relatie te garanderen 🤝

Wat zijn de verplichtingen van de huurder?

De huurder verbindt zich ertoe de voorwaarden van het contract na te leven:

  • De huur op tijd betalen.
  • De staat en het uiterlijk van het gehuurde goed behouden.
  • De ruimte onderhouden door noodzakelijke kleine herstellingen te doen.
  • Het goed op het einde van het huurcontract in de oorspronkelijke staat terug te geven.

Wat zijn de verplichtingen van de verhuurder?

De verhuurder moet:

  • Zorgen voor een ruimte in goede staat voor het overeengekomen commercieel gebruik.
  • Grote structurele herstellingen, zoals aan muren en dak, uitvoeren.
  • Alle noodzakelijke informatie verstrekken over de ruimte, inclusief plaatsbeschrijving, energieprestatie-certificaat (EPB) en eventuele risico’s in verband met bodemverontreiniging.
  • Het voorkooprecht van de huurder naleven bij verkoop van het goed, waardoor de huurder voorrang krijgt bij de aankoop van het gehuurde goed.

#4. Onderhuur en overdracht

Overdracht van handelshuur is als de fakkel doorgeven van de ene huurder aan de andere 🔥

De huurder, overdrager genoemd, draagt het huurcontract over aan een andere persoon, de overnemer. Door deze overdracht draagt de overdrager alle rechten en plichten van het handelshuurcontract over aan de overnemer. Deze overdracht kan tegelijk met de overdracht van de handelszaak gebeuren. Zo worden tijdrovende procedures voor de nieuwe huurder vermeden.

Het is mogelijk om in het huurcontract een bepaling op te nemen die overdracht of onderhuur verbiedt. De huurder moet deze verplichting dan naleven.

De wet op de handelshuur beperkt dit verbod echter. De wet zegt dat, behalve als de verhuurder (of zijn familie) een deel van het onroerend goed gebruikt, of als de huurder het goed sinds minder dan 2 jaar huurt of minder dan 2 jaar geleden hernieuwing van het contract gekregen heeft, dit verbod niet geldt, als het gekoppeld is aan een overdracht of onderhuur die samen gebeurt met de verkoop (of verhuur) van de handelszaak.

Om overdracht of onderhuur aan te vragen, moet de huurder de verhuurder gewoon per aangetekende brief of via een deurwaarder inlichten. De verhuurder heeft dan 30 dagen de tijd om de aanvraag te weigeren. Bij weigering heeft de huurder nog 15 dagen om te reageren. Bij onenigheid heeft de vrederechter het laatste woord!

#5. Einde van de handelshuur en vervroegde opzegging in België

In België kan de huurder het handelshuurcontract opzeggen na elke driejarige periode. De huurder moet een opzegtermijn van 6 maanden vóór het einde van de lopende driejarige periode naleven.

Voor de verhuurder is het erg moeilijk om het huurcontract te beëindigen. Er moet daarvoor een bepaling staan in het huurcontract. Anders kan de verhuurder het contract niet opzeggen.

De wet maakt opzegging slechts in twee gevallen mogelijk: als de huurder het huurcontract niet naleeft (bijvoorbeeld onbetaalde huur…) of als de verhuurder (of een familielid) zelf een commerciële activiteit wil uitoefenen. De opzegtermijn bedraagt dan één jaar.

Hiervoor moet de verhuurder een jaar op voorhand een kennisgeving tot opzegging sturen per aangetekende brief of via de deurwaarder. In deze kennisgeving moet de reden van de opzegging staan, d.w.z. of de verhuurder zelf een commerciële activiteit wil uitoefenen, of een familielid, of een firma waarvan de verhuurder het merendeel van de aandelen bezit. Opzegging zonder reden is mogelijk, maar de verhuurder moet dan een vergoeding betalen die gelijk is aan 36 maanden huur.

Na het vertrek van de huurder moet de verhuurder de commerciële activiteit binnen de 6 maanden starten en haar voor minstens 2 jaar uitoefenen.

Als de verhuurder dat niet doet, kan de vroegere huurder een vergoeding van 3 jaar huur eisen.

De twee partijen kunnen uiteraard op elk ogenblik overeenkomen om het huurcontract te beëindigen.

Om de huurder te beschermen moet dit akkoord vastgesteld worden in een notariële akte of in een vonnis ‍⚖️

Notaris stempelt documenten

Het begrip handelshuur in België is van cruciaal belang voor elke ondernemer die een ruimte wil huren voor een beroepsactiviteit. Het handelshuurcontract wordt geregeld door de wet van 30 april 1951. Van de duur en hernieuwing van het contract tot de herziening van de huur, onderhuur en vroegtijdige beëindiging, elk detail telt in deze contractuele relatie. Het is daarom essentieel om deze 5 belangrijke aspecten van handelshuur in België te kennen. Voor meer informatie raden we je aan een jurist te raadplegen voor persoonlijk advies.

Evaluate
Beoordeel het bericht