fbpx
Français

Verzekering BA privéleven Flora

Dekking, beperkingen en uitsluitingen

Flora, dat is een eenvoudige, snelle en transparante verzekering.

We bieden een unieke en uitzonderlijke klantenervaring, volledig digitaal en mobiel.

Maar we bieden ook kwaliteitsvolle verzekeringsproducten, zonder kleine lettertjes of moeilijke taal, een verzekering voor iedereen! 📲

Ontdek op deze pagina alle details over de dekking, de beperkingen en de uitsluitingen van onze verzekering BA privéleven.

Wie wordt er gedekt door de verzekering?

Assurance toi et ton ménage logo

De hoofdverzekerden

 • Jij, als verzekeringnemer;
 • Alle personen die met jou samenwonen (huwelijkspartner, kind(eren), familieleden, cohousers, enz.).
Assurance personnel de maison logo

De aanvullende verzekerden

 • Personen die tijdelijk bij jou wonen (vakantie, familiefeest, uitzonderlijke gebeurtenissen);
 • Minderjarige kinderen die onder het gezag van een hoofdverzekerde staan;
 • Personen die toezicht houden op jouw kinderen (of de kinderen die bij jou wonen) en/of jouw huisdieren. Deze personen mogen voor deze dienst vergoed worden, maar het mag niet om een beroepsactiviteit gaan (bv. een kinderverzorgster in een kinderdagverblijf). Let wel dat alleen hun aansprakelijkheid met betrekking tot dit toezicht gedekt is, en alleen voor de tijd van het toezicht (bv. je buurvrouw paste op je hond, maar zij liet hem tegen een auto springen die gestopt was om de weg te vragen);
 • Je huispersoneel wanneer zij voor jou werken voor privédoeleinden, d.w.z. niet voor de beroepsactiviteit die je thuis uitoefent;
 • Je eventuele gezinshelpers als ze voor privédoeleinden handelen.

Wat is er in de verzekering BA privéleven Flora inbegrepen?

De aansprakelijkheid privéleven van de verzekerden

Flora beschermt de verzekerden tegen het risico dat zij op een dag een schadevergoeding moeten betalen aan een persoon (een derde) aan wie, door hun fout, materiële schade en/of letselschade is veroorzaakt.

Kinderen

Flora dekt de schade die door de verzekerde kinderen aan derden (buren, vrienden, leerkrachten, grootouders, enz.) wordt veroorzaakt.

Uitsluitingen en beperkingen:

Flora dekt niet de aansprakelijkheid van minderjarige verzekerden van 16 jaar of ouder die opzettelijk schade hebben veroorzaakt aan een derde. In dit geval zal Flora de derde echter toch vergoeden als verzekeraar van de ouder die burgerlijk aansprakelijk is, d.w.z. jij of een andere hoofdverzekerde, maar Flora zal dit vervolgens verhalen op de jongere die de schade heeft veroorzaakt. Dit betekent dat deze laatste de schadevergoeding geheel of gedeeltelijk aan Flora zal moeten terugbetalen. Dit verhaal is echter beperkt tot een maximumbedrag van € 10.000,00 per schadegeval. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd.

Assurance contestation collective travailleurs logo

Dieren

Flora dekt de aansprakelijkheid van de hoofdverzekerden in geval van schade veroorzaakt door huisdieren (hond, kat, cavia, papegaai, enz.) die zij bezitten of die aan hen zijn toevertrouwd.

Uitsluitingen:

Flora dekt niet:

 • de schade veroorzaakt door dieren die niet als huisdier worden gehouden (bv.: wild);
 • de schade veroorzaakt door rijpaarden.

Mobiliteit

Flora dekt de aansprakelijkheid van verzekerden die zich verplaatsen in geval van schade veroorzaakt aan derden, zelfs op de arbeidsweg, wanneer de verzekerde:

 • voetganger is;
 • bestuurder of passagier is van een niet-gemotoriseerd verplaatsingstoestel (gewone fiets,
  skateboard, skeelers, enz.);
 • bestuurder of passagier is van een elektrische fiets of een gemotoriseerd verplaatsingstoestel (hoverboard, elektrische step, elektrische rolstoel voor een persoon met een beperking…) dat niet onderworpen is aan de verplichte verzekering BA Motorrijtuigen.

Uitsluiting:

Flora dekt niet de schade veroorzaakt door een verzekerde die bestuurder of passagier is van een motorrijtuig dat onderworpen is aan de verplichte verzekering BA Motorrijtuigen. Opgelet, de wet met betrekking tot deze verplichting verandert regelmatig en omdat iedereen de wet moet kennen, raden we je aan de website https://mobilit.belgium.be/nl aandachtig te lezen als je een nieuw verplaatsingstoestel koopt.

Sport en vrije tijd

Flora dekt de aansprakelijkheid van de hoofdverzekerde voor schade veroorzaakt aan derden tijdens sport- of vrijetijdsactiviteiten (tennis, hockey, theater, jeugdbewegingen, enz.).

Vakanties en tijdelijke verblijven

Flora dekt ook de aansprakelijkheid van de hoofdverzekerden in geval van schade veroorzaakt aan derden tijdens:

 • een verblijf op een camping of in een caravan;
 • een tijdelijk of occasioneel verblijf, voor privé- of beroepsdoeleinden, in een hotel of een soortgelijke accommodatie;
 • een tijdelijk verblijf als patiënt in een ziekenhuisinstelling.

Vrijwilligerswerk

Flora dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden in geval van schade aan derden wanneer zij vrijwilligerswerk doen binnen een feitelijke vereniging of een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon zonder winstoogmerk (voorbeelden: vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis, lid van een buurtcomité, lid van een jeugdbeweging, verenigingswerk, diensten van burger aan burger…).

Huispersoneel en gezinshulp

Flora dekt de aansprakelijkheid van de persoon die instaat voor het onderhoud van je woning en/of de buitenkant ervan, alsook die van je eventuele gezinshelpers wanneer zij voor privédoeleinden en niet voor beroepsdoeleinden voor je werken en schade berokkenen aan een derde (voorbeeld: tijdens het schoonmaken van je slaapkamerraam laat je huishoudhulp een emmer op de auto van je buur vallen).

Bien à louer

Terreinen en gebouwen

Flora dekt ook de aansprakelijkheid van de hoofdverzekerden in geval van schade veroorzaakt aan derden door:

 • gebouwen of delen van gebouwen, alsook de inhoud daarvan, die door de hoofdverzekerden als hoofd- of als tweede verblijf worden bewoond (bijv. je balkon stort in op de auto van je buur);
 • gebouwen of delen van gebouwen die niet door een van de hoofdverzekerden worden bewoond, maar waarvan zij eigenaar zijn;
 • studentenverblijven die door de hoofdverzekerden voor de duur van hun studie worden bewoond;
 • terreinen die eigendom zijn van een van de hoofdverzekerden;
 • bouw-, verbouwings- of onderhoudswerkzaamheden aan het hoofd- of tweede verblijf van
  een van de hoofdverzekerden;
 • het gebruik van personen- en goederenliften, op voorwaarde dat er in de voorbije 12 maanden een technische onderhoudsbeurt werd uitgevoerd door een erkend bedrijf.

Uitsluitingen:

Flora dekt niet:

 • de materiële schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing of rook ten gevolge van vuur of brand ontstaan in of verspreid door het gebouw waarvan de verzekerde eigenaar, huurder of bewoner is, evenwel met uitzondering van de schade tijdens een tijdelijk of occasioneel verblijf, voor privé- of beroepsdoeleinden, van de verzekerde in een hotel of een gelijkaardige accommodatie;
 • de schade veroorzaakt door vervallen gebouwen, indien geen voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen zijn genomen om schade te voorkomen.

Waarborguitbreidingen Flora

De BOB-waarborg

Als een derde door alcoholintoxicatie of een vergelijkbare toestand door druggebruik niet in staat is zijn/haar voertuig te besturen en jij de rol van BOB op je neemt om hem/haar naar huis te rijden, dekt Flora de materiële schade aan het voertuig dat je bestuurt bij een ongeval waarbij jij in fout bent.

Deze BOB-waarborg wordt verleend aan alle hoofdverzekerden.

Uitsluitingen:

Flora komt niet tussen als:

 • op het ogenblik van het ongeval, de verzekerde die als BOB reed:
  • niet in het bezit is van een geldig rijbewijs, een rijverbod heeft of specifieke beperkingen vermeld op zijn rijbewijs niet naleeft;
  • zelf in een toestand van alcoholintoxicatie verkeert of onder invloed van drugs, medicijnen of hallucinogene middelen is waardoor hij geen controle over zijn handelen heeft;
  • niet aansprakelijk is voor het ongeval.
 • het door de verzekerde bestuurde voertuig gedekt is door een verzekering stoffelijke schade;
 • het ongeval op een andere plaats gebeurt dan op weg van of naar de woonplaats van de
  derde wiens voertuig door de verzekerde wordt bestuurd.
Assurance catastrophe naturelle logo

Reddingskosten

Zoals de wet verplicht, dekt Flora de reddingskosten om:

 • de gedekte schade te voorkomen of te beperken (als je bijvoorbeeld merkt dat een deel van je balkon naar beneden valt, moet je maatregelen nemen om te voorkomen dat de rest ook naar beneden valt en schade veroorzaakt aan een derde);
 • het schadegeval te voorkomen in geval van dreigend gevaar (bv. je merkt dat je TV-schotel naar beneden dreigt te vallen).

Burenhinder

Flora dekt de hoofdverzekerden die aan een derde een vergoeding moeten betalen voor schade door bovenmatige burenhinder waarvoor zij aansprakelijk worden gesteld (bv. je wordt veroordeeld om je buurman te vergoeden omdat de vruchten van jouw boom op zijn dak zijn gevallen en dit hebben beschadigd).

Vrijwillige hulpverlening van een derde

Flora dekt de schade die derden lijden wanneer zij vrijwillig hulp verlenen aan een verzekerde zonder dat hun aansprakelijkheid betrokken is (bv. een voorbijganger helpt je en raakt daarbij gewond).

Optionele waarborgen

Assurance dégâts causés à d'autres personnes et à leurs biens

Rechtsbijstand privéleven

Heb je deze optie genomen, dan geeft de waarborg «Rechtsbijstand privéleven» je recht op:

 • advies en juridische middelen die nodig zijn om je belangen te verdedigen (ingebrekestelling, deskundige, enz.) zowel in der minne als in het kader van een gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure, met dien verstande dat Flora altijd de voorkeur geeft aan een minnelijke regeling;
 • de betaling, binnen de hieronder vastgelegde limieten (zie punt 6.2.2) van de honoraria en de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die nodig zijn om een einde te maken aan de vordering die tegen jou is ingesteld (honoraria van advocaten, gerechtsdeurwaarders, enz.).

Uitsluitingen:

Flora dekt niet:

 • strafrechtelijke en/of burgerrechtelijke veroordelingen van een verzekerde (bijv. een boete voor een snelheidsovertreding);
 • de schadegevallen die het gevolg zijn van een gevecht waaraan de verzekerde heeft deelgenomen;
 • de vorderingen voor een administratieve rechtbank;
 • de kosten die voortvloeien uit een, al dan niet gezamenlijk ingestelde, collectieve
  rechtsvordering, uitgaande van een groep van minstens 10 personen, tot staking en/of herstel van een gemeenschappelijk nadeel dat met eenzelfde niet-accidenteel feit uit hoofde van degene die het heeft veroorzaakt verband houdt;
 • de vorderingen ingesteld tegen een derde, ingevolge schade die deze laatste in zijn hoedanigheid van Bob aan het gebruikte voertuig zou hebben toegebracht;
 • de vorderingen met betrekking tot zakelijke rechten (afpaling, erfdienstbaarheden, gemeenheid, enz.);
 • de vorderingen met betrekking tot de inschrijving op van financiële producten;
 • de vorderingen tegen een niet-geïdentificeerde derde.
Assurance petits aménagements logo

Persoonlijke schade van de verzekerden

Indien je op deze optie hebt ingetekend en wij in burgerlijke aansprakelijkheid zijn tussengekomen om een derde te vergoeden aan wie een verzekerde schade heeft veroorzaakt, zal de dekking «Persoonlijke schade van de verzekerden» deze verzekerde vergoeden voor de materiële schade of de letselschade die hij/zij heeft geleden ten gevolge van diezelfde gebeurtenis.

Uitsluitingen en beperkingen:

Flora dekt niet:

 • zuiver esthetische materiële schade, zoals vlekken, krassen, deuken en misvormingen;
 • schade aan toevertrouwde goederen (bv. een step die door een vriend is uitgeleend);
 • schade die je geleden hebt zonder dat je aansprakelijkheid ten aanzien van een derde
  betrokken is;
 • schade aan onroerende goederen;
 • wanneer het bedrag van je materiële schade lager is dan de tussenkomstdrempel.

In welke gevallen ben ik niet verzekerd?

icon/fire/green

Eerdere schade

icon/fire/green

Opzettelijke veroorzaakte schade

icon/fire/green

Radioactiviteit, kernenergie, ioniserende straling

icon/fire/green

Dronkenschap

icon/fire/green

Bouwvallige of verwaarloosde woning

icon/fire/green

Oorlog

icon/fire/green

Voertuigen, boten, caravans

icon/fire/green

Aan goederen die aan jou zijn toevertrouwd

icon/fire/green

Verzekering BA Motorrijtuigen

icon/fire/green

Verzekering BA Jacht