fbpx

Wedstrijdreglement – Lentewedstrijd – BBQ

Artikel 1 : Organisatie

  • De wedstrijd “Flora – Lentewedstrijd – BBQ” (hierna ‘de wedstrijd’ genoemd) is georganiseerd door Ethias nv onder de merknaam Flora Insurance (hierna ‘de Organisator’ genoemd) met kantooradres Rue des Croisiers 24, 4000
  • Deelnemen aan deze wedstrijd houdt geen aankoopverplichting in.

 

Artikel 2: Deelnemingsvoorwaarden

2.1. Iedere natuurlijke persoon ouder dan achttien jaar die in België woont mag aan deze wedstrijd deelnemen.

2.2. De personeelsleden van de organisator en van de ontwerp- en reclamebureaus die aan de organisatie van deze wedstrijd hebben deelgenomen, net als hun familieleden (ouders, kinderen, echtgenotes en partners), mogen niet aan de wedstrijd deelnemen.

2.3. Personen die rechtstreeks of onrechtstreeks via een vereniging of een autoriteit of op een andere manier samenwerken om hun slaagkansen te vergroten, zijn ook uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

2.4. De organisator heeft het recht om een audit uit te voeren om toe te zien op de toepassing van dit artikel en alle personen uit te sluiten die hebben geprobeerd om vals te spelen of het goede verloop van de wedstrijd te verstoren of die onderhavig reglement niet hebben nageleefd, zelfs wanneer dit leidt tot diskwalificatie van een winnaar.

2.5. Deelname aan de wedstrijd betekent de uitdrukkelijke aanvaarding, zonder voorbehoud, van (i) alle bepalingen van onderhavig reglement, (ii) de deontologische regels die gelden voor het internet en (iii) de wetten en verordeningen die van kracht zijn op het Belgische grondgebied.

 

Artikel 3: Duur

3.1. De wedstrijd vangt aan op 27/04/2021 om 00.00 uur.

3.2. Het einde van de wedstrijd is gepland op 23/05/2021 om 23.59 uur.

 

Artikel 4 : Prijzen

4.1. De te winnen prijzen zijn :

  • 2 HAY lounge stoelen ter waarde van € 490.
  • 1 Weber Smokey Joe barbecue ter waarde van € 95.

 

Artikel 5 : Deelname

5.1.  Deelname aan de wedstrijd zal uitsluitend gebeuren via de website https://nl.flora.insure/lente-wedstrijd/bbq, met uitsluiting van elk ander middel, inclusief verzending per post. De wedstrijd is ook beschikbaar via de Facebookpagina van Flora (@FloraInsurance).

Iedere deelnemer aan de wedstrijd moet tussen 27/04/2021 en 23/05/2021 voor middernacht inloggen op de site.

Vervolgens moet de deelnemer:

  • Antwoorden op een meerkeuzevraag
  • Antwoorden op een open vraag
  • Zijn persoonlijke gegevens correct en compleet invullen (overeenkomend met de gegevens op zijn identiteitskaart)
  • Antwoorden op een bijkomende vraag
  • De wedstrijdvoorwaarden en het -reglement lezen.

5.2. De kosten voor de internetverbinding en andere kosten zijn volledig ten laste van de deelnemer. De deelnemer kan in geen geval een vergoeding voor deze kosten vragen aan de organisator.

5.3. Deelnemen aan de wedstrijd met behulp van andere programma’s dan het programma van de wedstrijdwebsite is verboden. Dit programma mag niet worden gewijzigd/aangepast. Dergelijke handelingen kunnen leiden tot de uitsluiting van de betrokken deelnemers.

5.4. Tijdens de volledige looptijd van de wedstrijd is slechts één deelname per persoon en per e-mailadres toegelaten. Zo niet, worden alle deelnames geannuleerd.

 

Artikel 6 : De winnaars bepalen  

6.1.  De wedstrijd telt in totaal 2 winnaars.

6.2. Om de wedstrijd te kunnen winnen, moet je geldig deelgenomen hebben en het juiste antwoord hebben gegeven op de hoofdvraag en de nevenvraag (of ten minste het antwoord dat het juiste antwoord zo dicht mogelijk benadert). In geval van ex aequo van deelnemers zal de volgorde van verzending van de antwoorden doorslaggevend zijn om de winnaar aan te duiden. De eerste persoon die deelgenomen heeft, is de winnaar.

6.3. De beslissingen van de organisator met betrekking tot het bepalen van de winnaars zijn definitief en niet aanvechtbaar.

6.4. Tijdens de volledige looptijd van de wedstrijd kan slechts één prijs per huishouden (zelfde achternaam, zelfde postadres en/of zelfde e-mailadres) worden gewonnen.

6.5. Onverminderd rechtsvorderingen kan de organisator niet worden verplicht een prijs toe te kennen aan een winnaar die zijn gegevens niet correct heeft ingevoerd op het ogenblik van de inschrijving of die er duidelijk en met om het even welk middel in geslaagd is het resultaat van de wedstrijd te vervalsen of die onderhavig reglement niet heeft nageleefd. In dat geval blijft de prijs eigendom van de organisator en de organisator heeft het recht om deze prijs al dan niet toe te kennen aan een persoon naar keuze.

6.6. De winnaars kunnen de aangeboden prijzen niet betwisten, noch vragen om ze (volledig of gedeeltelijk) uitbetaald te krijgen, noch de prijzen ruilen of laten vervangen door een andere prijs, ongeacht de waarde of de reden.

Wanneer de omstandigheden (overmacht, gebeurtenissen buiten de wil van de organisator) het vereisen, heeft de organisator het recht om de gewonnen prijs te vervangen door een andere prijs met dezelfde waarde zonder dat daardoor zijn aansprakelijkheid in het gedrang komt.

De prijs wordt op naam toegekend en mag niet worden overgedragen aan derden.

 

Artikel 7 : Prijsuitreiking

7.1. Na controle van de regelmatigheid van de inschrijving en de toekenningsvoorwaarden van de prijs in kwestie, wordt de winnaar persoonlijk op de hoogte gebracht door het reclamebureau Stratégie. Er wordt een e-mail gestuurd naar het e-mailadres dat bij de inschrijving werd meegedeeld.

Indien de winnaar niet binnen veertien kalenderdagen nadat de e-mail is verstuurd (naar het e-mailadres vermeld op het onlinedeelnameformulier) reageert, neemt de organisator aan dat hij afziet van zijn prijs. Hiertegen is geen verhaal mogelijk.

7.2. De organisator en het reclamebureau Stratégie kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de niet-ontvangst van de e-mail, ongeacht de reden, voor zover ze kunnen bewijzen dat de e-mail werd verzonden.

 

Artikel 8 : Aansprakelijkheid

8.1. De organisator en het reclamebureau Stratégie wijzen elke aansprakelijkheid af en kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade bij annulering, wijziging, onderbreking of uitstel van de wedstrijd als gevolg van overmacht en/of een gebeurtenis waarover zij geen controle hebben.

8.2. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de uitsluiting van deelnemers en/of het inhouden van de prijs van een winnaar als gevolg van een schending van de voorwaarden die in onderhavig wedstrijdreglement zijn opgenomen.

8.3. De organisator en het reclamebureau Stratégie kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die wordt veroorzaakt tijdens een verbinding met de wedstrijdwebsite.

De deelnemers surfen op eigen risico op de wedstrijdwebsite https://nl.flora.insure/lente-wedstrijd/bbq en zijn volledig verantwoordelijk voor hun deelname aan de wedstrijd. Iedere deelnemer moet de nodige maatregelen treffen om zijn gegevens en informaticamateriaal te beschermen.

8.4. De organisator wijst elke aansprakelijkheid af in geval van onbereikbaarheid van de wedstrijdwebsite https://nl.flora.insure/lente-wedstrijd/bbq, storingen van het internet, onderbrekingen, laattijdige overdracht van gegevens, computerstoringen of andere problemen in verband met de communicatienetwerken, servers en internetproviders.

8.5. De organisator is niet aansprakelijk voor incidenten en/of ongevallen tijdens de voltooiing van de toegekende prijs en/of het gebruik ervan en, in het algemeen, elke ontevredenheid bij de uitreiking van de prijs.

8.6. De organisator heeft het recht om een geplande datum uit te stellen.

 

Artikel 9 : Bescherming van persoonsgegevens

9.1. De organisator verwerkt de gegevens van de deelnemers in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming; hierna ‘AVG’).

9.2. De persoonsgegevens worden verwerkt om de wedstrijd te beheren (validering van de deelname, controles, prijsuitreiking enz.). De persoonsgegevens zullen voor geen enkel ander doel worden gebruikt, tenzij de deelnemer dit vermeldt en aanvaardt via de opt-inoptie op de wedstrijdwebsite.

9.3. In overeenstemming met de AVG kunnen de deelnemers op elk moment en kosteloos: vragen om hun gegevens in te kijken en deze recupereren onder de vorm van een kopie (op een gemakkelijk te gebruiken drager die de gegevensoverdraagbaarheid mogelijk maakt); vragen om hun gegevens te laten schrappen; onjuiste of onvolledige gegevens wijzigen; een beperkt gebruik van hun gegevens vragen; zich verzetten tegen een verwerking van hun gegevens en met name de verwerking ervan voor direct marketing. Hiervoor volstaat het om een e-mail te sturen naar het volgende adres: dpo@ethias.be. Het verzoek zal zo snel mogelijk en in elk geval uiterlijk binnen een maand na ontvangst ervan worden behandeld. In overeenstemming met de AVG hebben de deelnemers het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien ze van oordeel zijn dat hun gegevens op een onwettige manier worden verwerkt.

 

Artikel 10 : Aanvaarding van het reglement

10.1. Onderhavig wedstrijdreglement kan worden geraadpleegd op de wedstrijdwebsite.

10.2. Over onderhavige wedstrijd kan noch voor, noch tijdens, noch na de wedstrijd schriftelijk of telefonisch worden gecommuniceerd.

Elke praktische moeilijkheid met betrekking tot de interpretatie of de toepassing van het reglement zal worden geregeld door de organisator of het reclamebureau Stratégie. De beslissingen daarover zijn definitief en onherroepelijk.

10.3. De organisator kan onderhavig reglement op elk moment wijzigen. Hij moet dit dan enkel op de wedstrijdwebsite vermelden. De oude voorwaarden blijven van toepassing voor de deelnemers die al aan de wedstrijd hebben deelgenomen vóór de eventuele wijziging van de deelnemingsvoorwaarden en de nieuwe voorwaarden zijn alleen van toepassing voor de nieuwe deelnemers.

 

Artikel 11. Intellectuele-eigendomsrechten

11.1. De volledige of gedeeltelijke reproductie, publicatie of aanpassing van de elementen op de wedstrijdwebsite of op een andere reclamedrager die gebruikt wordt voor het publiceren, het organiseren of het verloop van onderhavige wedstrijd, is strikt verboden.  Alle intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de wedstrijd en de uitvoering ervan zijn exclusief eigendom van en voorbehouden aan de organisator.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht

12.1. Onderhavig reglement wordt beheerst door het Belgische recht en de rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd voor geschillen over de interpretatie en/of de toepassing van onderhavig reglement.