fbpx
Français

Algemene voorwaarden

Want goede afspraken maken goede vrienden!

Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor het gebruik van www.flora.insure

Door deze website te bezoeken of te gebruiken, gaat de gebruiker akkoord met deze algemene gebruiksvoorwaarden. Ze kunnen op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De gebruiker wordt daarom verzocht ze regelmatig te raadplegen.

Elke gebruiker die de algemene gebruiksvoorwaarden niet wenst na te leven, wordt verzocht deze website niet te bezoeken of te gebruiken.

1.Definities

1.1. Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de hierna vermelde betekenis (verwijzingen in het enkelvoud omvatten ook verwijzingen in het meervoud):

 • Website: deze website, het platform Flora.
 • Flora: handelsmerk waaronder Ethias nv de website exploiteert die toegankelijk is via www.flora.insure
 • Gebruiker: elke bezoeker van de website van Flora, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen en iedereen die gebruik maakt van de door Flora aangeboden producten.
 • Gedragscode: de code die wordt beschreven in artikel 4 hieronder.

2. Beheerder

De beheerder en verantwoordelijke uitgever van deze website is:

Ethias nv
Rue des Croisiers, 24
4000 Luik
Tel.: 04 220 31 11
Fax: 04 220 30 05
Website:  www.ethias.be
E-mail: info@ethias.be
RPR Luik. BTW BE 0404.484.654

Ethias nv is onder nr. 0196 erkend als verzekeringsmaatschappij voor het uitoefenen van activiteiten in alle niet-levensverzekeringsbranches, levensverzekeringen, huwelijks- en geboorteverzekeringen (KB van 4 en 13 juli 1979, BS van 14 juli 1979) en kapitalisatieverrichtingen (Besluit van de FSMA van 9 januari 2007, BS van 16 januari 2007).

Toezichthoudende overheid

Ethias nv is onderworpen aan de controle van de Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel – fax 02 220 52 75 – www.fsma.be

Onder het merk Flora biedt Ethias nv verzekeringsproducten aan die uitsluitend online beschikbaar zijn (de intekening op het product, zijn beheer en de aangifte van schadegevallen verlopen via het webplatform Flora).

3. Beperking van aansprakelijkheid

3.1 Flora kan niet garanderen dat de website/het portaal van Flora altijd beschikbaar zal zijn, maar zal alles in het werk stellen om te voorkomen dat het systeem op ongewenste ogenblikken uitvalt. Onderbrekingen als gevolg van onderhoud van de server, updates, defecten van communicatienetwerken en zo meer zijn onvermijdelijk, maar er zal alles aan worden gedaan om ze op te lossen.

3.2. Flora neemt als host van een website uitsluitend middelenverbintenissen op zich. De gebruiker aanvaardt dat de toegang tot en het gebruik van de website van Flora en de bijbehorende pagina’s op eigen risico gebeurt. De informatie die op deze website en de bijbehorende pagina’s wordt verstrekt, mag niet worden beschouwd als een vorm van advies en houdt met name geen beleggingsadvies of advies in verband met fiscale of juridische zaken in. Flora wijst alle aansprakelijkheid af voor handelingen van gebruikers of hun verzuim om handelingen te stellen die het gebruik van deze website zouden kunnen verstoren.

3.3. In het kader van de exploitatie van deze website treedt Flora nooit op als garant, borgsteller, vertegenwoordiger, agent, opdrachtgever, gevolmachtigde, committent, vennoot of werkgever van een gebruiker.

3.4. Flora en haar werknemers (namelijk de personeelsleden van Ethias nv en de bestuurders) wijzen alle aansprakelijkheid af voor de inhoud van de website van Flora en de juistheid van de informatie op de website.

3.5. Flora en haar werknemers (namelijk de personeelsleden van Ethias nv en de bestuurders) kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade die voortvloeit uit bestanden die afkomstig zijn van derden, van links of van websites die toegankelijk zijn op Flora of via Flora werden ontvangen.

3.6. Bepaalde rubrieken van Flora kunnen hyperlinks bevatten naar inhoud die afkomstig is van derden of naar websites die door derden worden geëxploiteerd. Flora is niet aansprakelijk voor de kwaliteit of juistheid van die inhoud of die websites. Men mag bovendien niet veronderstellen dat Flora deze websites of deze inhoud goedkeurt, publiceert of toestaat. Bijgevolg zijn alleen de exploitanten van die websites aansprakelijk voor de naleving van de wet- en regelgeving betreffende de producten en diensten die zij op hun website aanbieden.

3.7. Flora behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van servers overal ter wereld, of om gegevens overal ter wereld op te slaan. Als Flora voor de verwerking van gegevens van gebruikers een beroep doet op een onderneming die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevindt, zorgt Flora ervoor dat die onderneming dezelfde waarborgen inzake het beschermingsniveau van persoonsgegevens verstrekt als degene die in Europa worden geboden. Flora is niet verplicht de gebruikers actief op de hoogte te brengen van wijzigingen op dit gebied. De gebruikers worden verondersteld de website van Flora regelmatig te bezoeken om zich hiervan op de hoogte te stellen.

3.8. Met betrekking tot eventuele intellectuele eigendomsrechten van derden verwijzen wij u naar de onderstaande bepalingen ter zake.

3.9. Flora behoudt zich het recht voor om gebruikersaccounts te verwijderen wanneer de betrokken gebruikers zich niet houden aan deze voorwaarden, de regelgeving niet naleven en Flora blootstellen aan schade, met inbegrip van reputatieschade. Flora is geen enkele schadevergoeding verschuldigd wanneer het een gebruikersaccount verwijdert. Wanneer het een gebruikersaccount verwijdert, zal Flora de reden ervan meedelen, zonder aansprakelijk te kunnen worden gesteld en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

4. Doelpubliek en gedragscode

4.1. Gebruikers mogen Flora alleen gebruiken als zij meerderjarig en wilsbekwaam zijn, en op voorwaarde dat hun gebruikersaccount niet (tijdelijk of definitief) door Flora is uitgesloten wegens onrechtmatig of illegaal gebruik of wegens het niet naleven van deze algemene voorwaarden.

4.2. De gebruikers verbinden zich ertoe dat zij, tijdens het gebruik van de website van Flora of met het oog op de aanmaak en het gebruik van hun online gebruikersaccount:

 • een antivirusprogramma en een firewall zullen gebruiken;
 • hun werkstation regelmatig zullen updaten volgens de aanbevelingen van leveranciers zoals Microsoft (Windows update) om kwetsbare punten in de beveiliging die na verloop van tijd zichtbaar worden te corrigeren;
 • uitsluitend correcte, volledige en actuele gegevens zullen meedelen en dat zij de meegedeelde gegevens onmiddellijk zullen corrigeren wanneer blijkt dat ze niet langer correct, volledig en actueel zijn;
 • geen inhoud, voorwerpen of mappen zullen plaatsen onder rubrieken die niet van toepassing zijn;
 • geen inbreuk zullen maken op bepalingen van de wet- of regelgeving, dat zij de rechten van derden (onder meer intellectuele rechten zoals het auteursrecht, het merkenrecht en de rechten van samenstellers van databanken) niet zullen schenden en geen inbreuk zullen maken op contractuele verbintenissen die de gebruikers hebben ten aanzien van derden;
 • in verband met Flora geen misleidende, onjuiste, aanstootgevende, beledigende, illegale, onwelvoeglijke, pornografische, erotische, seksuele informatie of contactinformatie zullen verspreiden; en dat zij evenmin gegevens zullen verspreiden die strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden;
 • geen onrechtmatig gebruik zullen maken van gegevens, met name door gegevens te manipuleren of door schade toe te brengen aan het systeem van gebruikersaccounts of de andere instrumenten die mogelijk ter beschikking worden gesteld op de Flora-website;
 • Flora niet zullen gebruiken om de reputatie of de belangen van Flora of van Ethias nv te schaden;
 • geen schadelijke of storende (bv. virus) inhoud, voorwerpen of bestanden, en geen links naar schadelijke websites zullen plaatsen tijdens het aanmaken of gebruiken van de gebruikersaccount of andere instrumenten/applicaties die Flora aan de gebruikers ter beschikking stelt;
 • de intellectuele eigendomsrechten (bv. het auteursrecht, het merkenrecht, de rechten van samenstellers van databanken) van Flora zullen eerbiedigen en dat zij geen informatie die door de intellectuele eigendomsrechten van Flora wordt beschermd zullen kopiëren, wijzigen, verspreiden en/of meedelen aan het publiek;
 • geen daden van piraterij of hacking zullen stellen tegen het systeem of de server(s) van Flora.

De gebruikers erkennen uitdrukkelijk dat Flora hun expliciete toestemming heeft gekregen om de aan Flora verstrekte informatie te gebruiken voor de uitvoering van haar activiteiten en diensten.

4.3. Flora respecteert de BeCommerce gedragscode. Deze gedragscode is hier beschikbaar.

5. Intellectueel eigendom

5.1. De structuur en inhoud (met inbegrip van het ontwerp, de teksten, lay-out, logo’s, pictogrammen, gegevens, bestanden, broncode, objectcode) van de website van Flora en zijn pagina’s worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten (zoals het auteursrecht, het merkenrecht, de rechten van samenstellers van databanken) die door Ethias nv en derden-rechthebbenden worden gehouden. Geen van deze rechten mag in principe aan anderen worden overgedragen.

5.2. De gebruikers mogen de structuur en inhoud van de website van Flora uitsluitend gebruiken in het kader van hun bezoek aan het portaal van Flora. Bovendien wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat geen enkele bepaling van deze voorwaarden zal worden geïnterpreteerd als een licentie die Flora verleent aan de gebruiker of anderen, noch als de overdracht van om het even welk intellectueel eigendomsrecht aan de gebruiker of anderen. Elke vorm van reproductie, aanpassing, vertaling of mededeling aan het publiek van de werken die beschermd zijn door het auteursrecht en die op Flora zijn gepubliceerd, is verboden. Elk uittreksel en/of elk hergebruik van de gehele inhoud of van een substantieel deel van Flora is verboden; dit geldt ook voor een herhaald en stelselmatig uittreksel en/of hergebruik van niet-substantiële delen van de inhoud van Flora die niet passen in het kader van het normale gebruik van de website/het portaal en/of die schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van Flora, met inbegrip van een zuiver commercieel of concurrentienadeel.

5.3. Flora wijst alle aansprakelijkheid voor een inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten van derden die zou kunnen voortvloeien uit de bekendmaking of mededeling van gegevens op Flora door een gebruiker.

6. Bescherming van de privacy

De gebruiker bevestigt dat hij/zij het privacycharter heeft gelezen en de inhoud ervan aanvaardt. Het privacycharter is te vinden op Flora (via de link www.flora.insure/privacy)

7. Cookiebeleid

De gebruiker bevestigt dat hij/zij het cookiebeleid heeft gelezen en de inhoud ervan aanvaardt. Het cookiebeleid is te vinden op flora.insure (via de link www.flora.insure/cookiebeleid).

8. Vertrouwelijkheid

Alle gegevens en documenten die via deze website aan Flora worden bezorgd, zullen worden behandeld met naleving van de ter zake geldende wet- en regelgeving.

9. Ondeelbaarheid – afstand van rechten

9.1. Als een bepaling niet van toepassing is of tegenstrijdig is met een dwingende rechtsbepaling, zal die niet-toepasbaarheid of ongeldigheid van een bepaling niet van invloed zijn op de toepasbaarheid of geldigheid van andere bepalingen, of van het gedeelte van de bepaling dat uitvoerbaar is en niet in tegenstrijd is met het dwingende recht. Flora behoudt zich het recht voor deze bepalingen te vervangen door andere, daarbij zo nauw mogelijk aansluitende bepalingen die wel toepasselijk en geldig zijn. Geen enkele bepaling of vervanging ervan mag worden geïnterpreteerd als een afstand van rechten ten aanzien van Flora.

10. Toepasselijke wet en bevoegde rechtbanken

10.1. De toegang tot de website, zijn gebruik en deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Met name boek VI van het Wetboek van economisch recht, “Marktpraktijken en consumentenbescherming”, titel 1 van boek XII van het Wetboek van economisch recht “Bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij” en de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen zijn van toepassing op de precontractuele verbintenissen tussen Ethias en de consument.

10.2. Alleen de Belgische rechtbanken zijn bevoegd voor alle geschillen in verband met de website, de inhoud of het gebruik ervan.

11. Buitengerechtelijke klachtenprocedures

Elke klacht in verband met het verzekeringscontract of onze activiteit als verzekeringsmakelaar kan worden gericht aan:

Flora – Klachten & Vorderingen

Rue des Croisiers 24, 4000 Luik

complaint@flora.insure

U zult binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging van uw klacht ontvangen, tenzij u binnen die termijn reeds antwoord hebt gekregen. Ethias stelt alles in het werk om uw klacht te behandelen binnen een termijn van maximaal één maand. Als u niet tevreden bent over de manier waarop Ethias uw klacht heeft behandeld, kunt u zich wenden tot:

Ombudsman van de verzekeringen
de Meeûssquare 35 – 1000 Brussel
info@ombudsman-insurance.be

Alle aanvullende informatie vindt u op de website www.ombudsman-insurance.be

Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen.

U kunt ook uw klacht indienen via het ODR-platform van de Europese Commissie.

Contact opnemen

Als u vragen hebt over onze algemene gebruiksvoorwaarden, kunt u contact met ons opnemen op het onderstaande adres.

Flora, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik
info@flora.insure

Als u toegang wenst tot uw persoonsgegevens die wij verwerken, of als u ze wilt laten verwijderen, kunt u contact opnemen met privacy@flora.insure

Laatste update 21.02.2019